Дело C-489/10: Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — Наказателно производство срещу Łukasz Marcin Bonda (Обща селскостопанска политика — Схема на единно плащане на площ — Регламент (ЕО) № 1973/2004 — Член 138, параграф 1 — Изключване на възможността за получаване на помощта в случай на невярно декларирана площ — Административен или наказателноправен характер на тази санкция — Забрана за едновременно налагане на наказателноправни санкции — Принцип „ne bis in idem“ )