Решение на Съда (първи състав) от 15 октомври 2009 г. Решение на Съда (първи състав) от 15 октомври 2009 г.#Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV и Remo Zaandam BV срещу Diesel SpA.#Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия.#Директива 89/104/ЕИО - Право относно марките - Изчерпване на правата на притежателя на марката - Пускане на пазара на Европейското икономическо пространство на стоки от трето лице - Мълчаливо съгласие - Условия.#Дело C-324/08.