Писмен въпрос E-3914/08, зададен от Esther Herranz García (PPE-DE) на Комисията. Воден фонд