2012/25/EU: Beslut nr 1/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss av den 11 november 2011 om antagande av den gemensamma kommitténs arbetsordning och om anpassning av bilaga 1 till överenskommelsen om villkor för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg, bilaga 2 till överenskommelsen om tekniska standarder för bussar och de krav på sociala bestämmelser som avses i artikel 8 i överenskommelsen