2012/25/ЕС: Решение № 1/2011 на Смесения комитет, създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус) от 11 ноември 2011 година за приемане на вътрешен правилник за работа и за адаптиране на приложение 1 към Спогодбата по отношение на изискванията към автомобилните превозвачи, извършващи превоз на пътници, на приложение 2 към Спогодбата относно техническите изисквания към автобусите, и на изискванията относно социалните разпоредби, посочени в член 8 от Спогодбата