Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (Text s významom pre EHP) 2019/C 395/01