Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9579 – ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 395/01