Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (текст от значение за ЕИП) 2019/C 395/01