/* */

Резюме на решение на Комисията от 3 декември 2009 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.316 — GDF) (нотифицирано под номер C(2009) 9375 окончателен) (Текст от значение за ЕИП)