Директива на Съвета от 9 октомври 1984 година относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на хексахлорциклохексан PROPCELEX