Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4935 — Petronas/Selenia) Текст от значение за ЕИП