Писмен въпрос E-2857/08, зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Възможности за анонимно раждане в Европа