TITJUR Ufficio imposte consumo/Комисия Заключение на генералния адвокат Roemer представено на23 октомври 1968 г. # Ufficio Imposte di Consumo di Ispra срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 2-68.