Поправка на Регламент (ЕО) № 3290/94 на Съвета от 22 декември 1994 година относно адаптациите и преходните мерки, необходими в сектора на земеделието с цел прилагане на споразуменията, сключени по време на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори ( ОВ L 349, 31.12.1994 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 11, том 11)