Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане (Текст от значение за ЕИП) (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)