Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4866 — Arques/Actebis) Текст от значение за ЕИП