Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите COM(2008) 614 – 2008/0196 (COD)