Поправка на Регламент (ЕО) № 1324/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти ( ОВ L 294, 13.11.2007 г. )