Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП