Определение на Съда (седми състав) от 9 ноември 2009 г.#A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl и други срещу Ministero della Salute и Agenzia italiana del Farmaco (AIFA).#Искане за преюдициално заключение: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Италия.#Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник - Директива 89/105/EИО - Прозрачност на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека - Член 4, параграф 1 - Замразяване на цени - Намаляване на цени.#Дело C-353/08. Определение на Съда (седми състав) от 9 ноември 2009 г.