2007/231/ЕОРешение на Комисията от 12 април 2007 година за изменение на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2007) 1567) (Текст от значение за ЕИП)