Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Зелената книга на Комисията, озаглавена Ефективно изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачност на активите на длъжниците — COM(2008) 128 окончателен