Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8774 — Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )