Решение на Съда (втори състав) от 10 април 2008 г.#Комисия на Европейските общности срещу Италианска република.#Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 1999/31/ЕО - Депониране на отпадъци - Национална правна уредба относно съществуващите депа - Неправилно транспониране.#Дело C-442/06. Решение на Съда (втори състав) от 10 април 2008 г.