Komission asetus (EY) N:o 1551/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007 , sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta