Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1551/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 , για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση