Заключение на генералния адвокат Roemer представено на2 декември 1971 г.