Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ТРЕТА: ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА - ДЯЛ XVI: ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ - Член 170 (предишен член 154 от ДЕО)