Предложение за регламент на европейския Парламент и на Съвета относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на методите за селскостопанско производство и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета