/* */

Дело F-116/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2008 г.  — Buckingham и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване, наричано от втори кръг — Процедура за повишаване за 2005 г. — Предоставяне на точки за предимство — Преходни разпоредби — Общи разпоредби за прилагането на член 45 от Правилника — Равно третиране — Допустимост)