Писмен въпрос E-4366/09, зададен от François Alfonsi (Verts/ALE) на Комисията. Свързване на остров Корсика с газопровода Алжир—Сардиния—Италия (GALSI)