Писмен въпрос E-2249/09, зададен от Marian Harkin (ALDE) на Комисията. Данък добавена стойност (ДДС)