Писмен въпрос E-0486/10, зададен от Michail Tremopoulos (Verts/ALE) на Комисията. Отписване на дълговете на Хаити