Προσφυγή που ασκήθηκε στις 23 Αυγούστου 2010 από την Aleris Ungplan AS κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ (Υπόθεση E-13/10)