СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР