Предложение за регламент на Съвета относно създаване на „Съвместното предприятие ENIAC“ {SEC(2007) 851} {SEC(2007) 852}