Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен) COM(2007) 443 окончателен — 2007/0163 (COD)