Lütticke TITJUR Заключение на генералния адвокат Roemer представено на3 февруари 1971 г. # Alfons Lütticke GmbH срещу Hauptzollamt Passau. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht München - Германия. # Дело 51-70.