Решение на Комисията от 16/03/2009 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5474 - LAGARDERE / SUMITOMO / HFG) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)