Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Достъп до вторични суровини (метален скрап, рециклирана хартия и др.)“ (становище по собствена инициатива)