Писмен въпрос E-3131/07 зададен от Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) на Комисията. Значение на риболовния сектор в преговорите за достъп до пазара на неселскостопански продукти (NAMA) и в преговорите от кръга Доха