Сведения, които държавите-членки на ЕАСТ съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на акта, посочен в точка 1, буква г) от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение)