Дело C-418/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 24 април 2008 г. — Кралство Белгия/Комисия на Европейските общности (Обжалване — ФЕОГА — Сектор на полските култури — Приключване на сметките на ФЕОГА — Надеждна и действаща система за контрол — Разходи, изключени от финансиране от Общността — Корекция на фиксирания процент — Прилагане с обратна сила на правната уредба относно проверките — Имплицитни задължения — Принцип на пропорционалност — Правна сигурност — Пълна юрисдикция)