Sklep Stalnega odbora držav EFTE št. 3/2007/SC z dne 6. decembra 2007 o dostopu javnosti do dokumentov EFTE in o razveljavitvi Sklepa Stalnega odbora držav EFTE št. 3/2005/SC