Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 3/2007/SC от 6 декември 2007 година относно публичния достъп до документи на ЕАСТ и за отмяна на Решение № 3/2005/SC на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ