Резолюция относно въздействието на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страните от АКТБ