Решение на Съда от 22 февруари 1979 г. # Renzo Tinelli срещу Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. # Искане за преюдициално заключение: Landessozialgericht Baden-Württemberg - Германия. # Обществено осигуряване. # Дело 144/78. TITJUR Tinelli