Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell) Текст от значение за ЕИП