Становище на Комисията съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО относно измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до Предложение за решение на Европейския Парламент и Съвета относно създаване на специална програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007 — 2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ за изменение предложението на Комисията съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО