Съединени дела C-341/06 и C-342/06 P: Решение на Съда (голям състав) от 1 юли 2008 г. — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P)/Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Франция) SAS, Federal express international (Франция) SNC, CRIE SA, Комисия на Европейските общности, Френска република (Обжалванe — Редовност на производството пред Първоинстанционния съд — Решение на Първоинстанционния съд — Отмяна — Връщане за ново разглеждане — Второ решение на Първоинстанционния съд — Състав на разглеждащия делото съдебен състав — Държавни помощи — Сектор на пощенските услуги — Публично предприятие, натоварено с услуга от общ икономически интерес — Логистично и търговско подпомагане на дъщерно дружество — Дъщерно дружество, не упражняващо дейност в резервиран сектор — Прехвърляне на дейността за експресни куриерски услуги на това дъщерно дружество — Понятие за държавна помощ — Решение на Комисията — Подпомагане и прехвърляне, не представляващи държавна помощ — Mотиви)